facebook
logo

Dlaczego właśnie Plast?

Współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi mar­ka­mi w bran­ży sto­lar­ki bu­dow­la­nej. Dla­te­go jako jed­na z nie­licz­nych firm w re­gio­nie ofe­ru­je­my pro­duk­ty naj­wyż­szej ja­ko­ścikon­ku­ren­cyj­nych ce­nach. Chce­my się po­dzie­lić na­szym do­świad­cze­niem i wie­dzą ja­ką po­sia­da­my, aby za­ku­pio­ny przez pro­dukt speł­niał wszel­kie Pań­stwa wy­ma­ga­nia. 70% klien­tów z po­le­ce­nia. Pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż i ser­wis. Dłu­go­let­nia gwa­ran­cja na pro­duk­ty. Ca­ło­rocz­ne pro­mo­cje na pro­duk­ty.

Wybierz spośród najlepszych!

Potrzebujesz darmowej wyceny i pomiarów? Napisz do nas!

Wszelkie prawa zatrzeżone, 2015 PLAST, Paweł Doroż.
Inne opcje kontaktu: plastsc@op.pl | 501969735
promocja

Promocja!

Masz projekt domu? Skontaktuj się z nami a pomożemy uniknąć błędów projektowych — za darmo!

Kontakt