facebook
logo

Produkty

Bu­du­jąc czy urzą­dza­jąc dom lub pierw­sze miesz­ka­nie chce­my aby ono by­ło ide­al­ne, by ma­rze­nia o wła­snych czte­rech ścia­nach w koń­cu się speł­ni­ły. Speł­nij ma­rze­nia z PLAST. Na­sze biu­ro cha­rak­te­ry­zu­je pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga oraz moż­li­wość za­się­gnię­cia bez­płat­ne­go do­radz­twa na każ­dym eta­pie in­we­sty­cji. Nasi pra­cow­ni­cy wraz z Pań­stwem wy­bio­rą naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia dla pań­stwa pro­jek­tu oraz przed­sta­wią ich za­le­ty. W jed­nym miej­scu moż­na po­rów­nać i zo­ba­czyć wie­le sys­te­mów sto­lar­ki bu­dow­la­nej co po­mo­że w pod­ję­ciu koń­co­wej de­cy­zji czy­li za­ku­pu.

Okna Drzwi Bramy Stolarka Parapety Rolety Rolety2 Żaluzje Moskitiery Ogrodzenie

Okna:

W naszej ofercie znajdziesz profile okienne najlepszych marek, z którymi współpracujemy od lat. Zapewniamy więc wysokiej klasy jakość wykonania, połączoną z naszym profesjonalnym podejściem do montażu.

Drzwi:

Drzwi ze­wnętrz­ne to ozdo­ba ele­wa­cji każ­de­go bu­dyn­ku. Wy­róż­nia je kla­sycz­na i po­nad­cza­so­wa for­ma oraz no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia sty­li­stycz­ne. Ofe­ru­je­my Pań­stwu pro­dukt, któ­ry przez ostat­nie lata wy­bie­ra­ny jest w wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sach za pro­dukt wy­róż­nia­ją­cy się swo­ją es­te­ty­ką oraz so­lid­no­ścią i nie­za­wod­no­ścią z po­śród in­nych do­stęp­nych na ryn­ku. Mowa o drzwiach sta­lo­wych pol­skie­go pro­du­cen­ta KMT. Ofer­ta obej­mu­je drzwi we­wnątrz klat­ko­we, an­tyw­ła­ma­nio­we, dwu­-trzy skrzy­dło­we oraz jako nie licz­ni drzwi do do­mów ener­go­osz­częd­nych o do­sko­na­łych współ­czyn­ni­kach ter­mo­izo­la­cyj­nych. Od tego roku moż­na za­ku­pić u Nas, tak­że drzwi prze­ciw­po­ża­ro­we sta­lo­we. Ofer­ta KMT mo­żesz za­ku­pić drzwi ze­wnętrz­ne sta­lo­we oraz bra­mę seg­men­to­wą do­kład­nie w tym sa­mym ko­lo­rze w jed­nych z naj­niż­szych cen na ryn­ku. Dla klien­tów po­szu­ku­ją­cych pro­duk­tu eks­klu­zyw­ne­go pro­po­nu­je­my drzwi alu­mi­nio­we od DK-Prof i Wi­śniow­skie­go z moż­li­wo­ścią skom­ple­to­wa­nia ze­sta­wu wraz z bra­mą seg­men­to­wą.

Bramy:

Seg­men­to­we — je­ste­śmy dys­try­bu­to­ra­mi ta­kich ma­rek jak Wi­śniow­ski, DK-Prof. czy KMT. W na­szej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo pro­duk­ty, któ­re speł­nią wszyst­kie ocze­ki­wa­nia zwią­za­ne z nie­za­wod­ną, bez­piecz­ną oraz es­te­tycz­ną i no­wo­cze­sną bra­mą seg­men­to­wą. Bo­ga­ta pa­le­ta ko­lo­rów oraz prze­tło­czeń po­zwo­li do­brać bra­mę, któ­ra bę­dzie ide­al­nie współ­gra­ła z in­ny­mi ele­men­ta­mi w na­szym domu. Tyl­ko u Nas znaj­dą pań­stwo bra­mę seg­men­to­wą z gład­ką struk­tu­rą, któ­ra cie­szy się co­raz to więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem.

Uchyl­ne — bra­my ga­ra­żo­we uchyl­ne sta­no­wią do­sko­na­łe roz­wią­za­nie za­rów­no w bu­dow­nic­twie in­dy­wi­du­al­nym jak i wie­lo­miesz­ka­nio­wym. Łą­czą one w so­bie ła­twą ob­słu­gę z no­wo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi. Pro­du­ko­wa­ne są w wie­lu ko­lo­rach, do­wol­nych wy­mia­rach oraz z moż­li­wo­ścią za­sto­so­wa­nia opcji do­dat­ko­wych (tj. do­cie­ple­nie skrzy­dła, na­pęd, drzwi przej­ścio­we itd.)) Kon­struk­cja bram uchyl­nych gwa­ran­tu­je ci­chą i nie­za­wod­ną pra­cę.

Ro­le­to­we — to wy­ro­by wy­ko­rzy­stu­ją­ce no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię z ko­rzy­ścią dla wy­go­dy użyt­kow­ni­ka. Płaszcz bra­my „na­wi­ja się”” na wał do skrzyn­ki, co daje moż­li­wość za­osz­czę­dze­nia miej­sca za­rów­no w ga­ra­żu jak i na pod­jeź­dzie. Bra­my ro­le­to­we umoż­li­wia­ją par­ko­wa­nie po­jaz­du bez­po­śred­nio przed bra­mą. Wszyst­kie bra­my wy­po­sa­żo­ne są stan­dar­do­wo w na­pęd, któ­ry za­pew­nia kom­fort użyt­ko­wa­nia nie­za­leż­nie od wa­run­ków po­go­do­wych. Bra­my ro­le­to­we pro­du­ko­wa­ne są z pro­fi­li alu­mi­nio­wych wy­peł­nio­nych po­liu­re­ta­no­wą pian­ką bez fre­ono­wą. Bra­my pro­du­ko­wa­ne są w do­wol­nych roz­mia­rach i sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej.

Stolarka Aluminiowa:

Drzwi ze­wnętrz­ne, okna, ogro­dy zi­mo­we, wi­try­ny, fa­sa­dy i ścian­ki dzia­ło­we to wszyst­ko znaj­dzie­cie u Nas. Sto­lar­ka alu­mi­nio­wa ja­ką pań­stwu ofe­ru­je­my po­wsta­je z ele­men­tów do­star­cza­nych przez re­no­mo­wa­nych pro­du­cen­tów tych pro­fi­li. Lek­kość kon­struk­cji i mak­sy­mal­ne wy­ko­rzy­sta­nie prze­szkleń da­ją moż­li­wo­ści re­ali­za­cji na­wet naj­bar­dziej śmia­łych pro­jek­tów ar­chi­tek­to­nicz­nych. Wie­lo­let­nia współ­pra­ca z PON­ZIO Ali­plast czy Alu­prof po­zwo­li­ło nam osią­gnąć współ­pra­cę na naj­wyż­szym po­zio­mie przed­kła­da­ją­cą się na ob­słu­gę Na­sze­go klien­ta. Nasz pro­dukt cha­rak­te­ry­zu­je pre­cy­zja i dba­łość wy­ko­na­nia przy kon­ku­ren­cyj­nych ce­nach.

Parapety:

Wy­koń­cze­niem każ­de­go okna jest do­brze do­bra­ny pa­ra­pet ze­wnętrz­ny jak i we­wnętrz­ny. Po­sia­da­my pa­ra­pe­ty wy­ko­na­ne z naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, któ­re pa­su­ją do każ­de­go okna. Bo­ga­ta ofer­ta wzo­rów i ko­lo­rów po­zwa­la za­spo­ko­ić ocze­ki­wa­nia każ­de­go klien­ta.
Ro­dza­je pa­ra­pe­tów: sta­lo­we, alu­mi­nio­we, alu­mi­nio­we imi­tu­ją­ce płyt­kę, drew­no­po­dob­ne, PVC ko­mo­ro­we, na­kład­ka re­no­wa­cyj­na PVC, gra­nit, mar­mur, aglo­mar­mur, mdf.

Aglomarmur — ka­mień syn­te­tycz­ny, sztucz­nie wy­two­rzo­ny. Pro­du­ko­wa­ny na ba­zie se­lek­cjo­no­wa­nych odłam­ków mar­mu­ru, łą­czo­ny eko­lo­gicz­ny­mi ży­wi­ca­mi po­lie­stro­wy­mi. Cię­ty na od­po­wied­nie wy­mia­ry i po­le­ro­wa­ny do po­ły­sku. Wy­gląd Aglo­mar­mu­ru po­rów­ny­wal­ny jest do zwy­kłe­go mar­mu­ru, gdyż jego skład to 95% odłam­ków i 5% sub­stan­cji wią­żą­cych. Wła­ści­wo­ści fi­zycz­ne są więc ta­kie same, jak w przy­pad­ku mar­mu­ru, inny jest na­to­miast de­sign, bar­dziej no­wo­cze­sny, a przez lo­so­we umiej­sco­wie­nie odłam­ków, rów­nież bar­dziej in­dy­wi­du­al­ny.

MDF — pły­ty MDF pro­du­ko­wa­ne są w 3 od­mia­nach: MDF, LDF, HDF. Są to pro­duk­ty drew­no­po­chod­ne, po­wsta­łe w wy­ni­ku spra­so­wa­nia włó­kien drzew­nych z do­dat­kiem or­ga­nicz­nych związ­ków łą­czą­cych i utwar­dza­ją­cych, w wa­run­kach wy­so­kie­go ci­śnie­nia i tem­pe­ra­tu­ry. Jest to ma­te­riał o jed­no­rod­nej gę­sto­ści i skła­dzie su­row­co­wym w ca­łym prze­kro­ju, dzię­ki cze­mu po­sia­da do­sko­na­łą ob­ra­bial­ność me­cha­nicz­ną w pro­ce­sie skra­wa­nia.

PCV — Pa­ra­pe­ty z twar­de­go PCV to al­ter­na­ty­wa dla roz­wią­zań mar­mu­ro­wych czy drew­nia­nych. Pro­du­ko­wa­ny z twar­de­go po­li­chlor­ku wi­ny­lu, ta­kie­go sa­me­go jak w oknach PCV jest na­stęp­nie pod­da­wa­ny sta­ran­nej ob­rób­ce na­da­ją­cej mu od­por­ność na cięż­kie wa­run­ki. Dzię­ki fo­lii wy­so­kiej ja­ko­ści jest od­por­ny na za­ry­so­wa­nia i cał­ko­wi­cie wo­do­od­por­ny. Do­stęp­ny w róż­nych ko­lo­rach, ła­twy w utrzy­ma­niu czy­sto­ści.

Parapety Zewnętrzne — są ide­al­nym zwień­cze­niem pra­cy nad okna­mi, któ­re do­da­dzą ele­gan­cji wy­koń­cze­niu Pań­stwa do­mów czy miesz­kań. Funk­cjo­nal­ne, pro­ste, kla­row­ne roz­wią­za­nia to wszyst­ko, co nie­zbęd­ne by wzbo­ga­cić wy­strój ze­wnętrz­ny każ­dej za­bu­do­wy.

Rolety zewnętrzne:

Ro­le­ty z na­szej ofer­ty są wy­ko­ny­wa­ne z wy­se­lek­cjo­no­wa­nych ma­te­ria­łów, gwa­ran­tu­ją­cych ich naj­wyż­szą ja­kość. Ro­le­ty za­rów­no w sys­te­mie pod­tyn­ko­wym, ad­ap­ta­cyj­nym, nad­pro­żo­wym jak i nad­staw­nym są stwo­rzo­ne z my­ślą o po­pra­wie bi­lan­su ener­ge­tycz­ne­go bu­dyn­ku. Zi­mą w znacz­nym stop­niu po­zwa­la­ją ob­ni­żyć kosz­ty ogrze­wa­nia, la­tem na­to­miast, gdy świe­ci słoń­ce, a na ze­wnątrz pa­nu­je wy­so­ka tem­pe­ra­tu­ra, za­pew­nia­ją przy­jem­ny chłód oraz pół­mrok da­ją­cy od­po­czy­nek zmę­czo­nym oczom.

Ze­wnętrz­ne osło­ny prze­ciw­sło­necz­ne cie­szą się w Pol­sce co­raz więk­szą po­pu­lar­no­ścią. Ro­le­ty ze­wnętrz­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się sta­bil­ną i bez­a­wa­ryj­ną pra­cą oraz wy­so­ką izo­la­cją ter­micz­ną i aku­stycz­ną, sta­no­wią rów­nież prze­szko­dę dla zło­dziei. Wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści alu­mi­nium, pro­fil w środ­ku wy­peł­nio­ny jest do­dat­ko­wo pian­ką. Pro­du­ku­je­my ro­le­ty ze­wnętrz­ne w czte­rech sys­te­mach, tak aby każ­dy klient zna­lazł pro­dukt od­po­wia­da­ją­cy jego po­trze­bom.

Rolety Materiałowe:

Tego typu prze­sło­ny okien­ne chro­nią przed nad­mier­nym na­grza­niem po­miesz­czeń, za­pew­nia­ją po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa oraz in­tym­ność, a tak­że sta­no­wią wspa­nia­łą de­ko­ra­cję okna. Wy­ko­na­ne są z naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów do­stęp­ne w du­żej ofer­cie ko­lo­ry­stycz­nej. Współ­pra­cu­je­my z pro­du­cen­ta­mi, któ­rzy pro­po­nu­ją no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne.

Rolety dachowe — W sło­necz­nie dni nic nie cie­szy bar­dziej niż wi­dok błę­kit­ne­go nie­ba, przez któ­re wle­wa­ją się do domu pro­mie­nie słoń­ca. Jed­nak gdy przy­cho­dzą upa­ły lub na­sta­je deszcz, ochro­na w po­sta­ci ro­let da­cho­wych wy­da­je się nie­zbęd­na.

Żaluzje i Plisy:

Są stan­dar­do­wą osło­ną okien przed świa­tem ze­wnętrz­nym, peł­nią ro­lę es­te­tycz­ną oraz wy­koń­cze­nio­wą. Nic le­piej nie pod­kre­śla kształ­tu za­bu­do­wy jak do­brze do­pa­so­wa­ne i wy­ko­na­ne ża­lu­zje. Ich ro­dzai jest wie­le a moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia — jesz­cze wię­cej!

Żaluzje pionowe — Es­te­tycz­ne i prak­tycz­ne roz­wią­za­nie w za­kre­sie osłon prze­ciw­sło­necz­nych. Świet­nie spraw­dza­ją się nie tyl­ko w do­mach, ale tak­że biu­rach, ban­kach czy ho­te­lach. Mo­gą być sto­so­wa­ne wszę­dzie i mieć róż­ną funk­cję. Ich atu­tem jest moż­li­wość pre­cy­zyj­nej re­gu­la­cji kie­run­ku i ilo­ści wpa­da­ją­ce­go świa­tła dzię­ki ob­ro­to­wym la­me­lom. Sta­no­wią ide­al­ną ochro­nę przed na­grze­wa­niem się po­miesz­czeń oraz ide­al­nie wpa­so­wu­ją do ogól­ne­go wy­stro­ju domu.

Żaluzje plistowane — Pli­sy to sto­sun­ko­wo nowa i z pew­no­ścią jed­na z cie­kaw­szych opcji w sys­te­mach prze­ciw­sło­necz­nych. Pod ką­tem funk­cjo­nal­no­ści wy­prze­dza­ją inne za­sto­so­wa­nia, dzię­ki moż­li­wo­ści nada­niu im do­wol­ne­go kształ­tu — pro­sto­ką­ta, trój­ką­ta, tra­pe­zu czy okrę­gu. Mo­gą pra­co­wać na do­wol­nej płasz­czyź­nie od pio­nu po układ ho­ry­zon­tal­ny, a mon­to­wa­ne są na kwa­te­rze okna.

Żaluzje poziome — Po­zio­my układ jest nie­zwy­kle funk­cjo­nal­ny oraz prak­tycz­ny. Po­zwa­la sty­mu­lo­wać do­pływ pro­mie­ni sło­necz­nych po­przez usta­wie­nie la­me­li pod od­po­wied­nim ką­tem. Ich za­le­tą jest ni­ska cena oraz do­pa­so­wa­nie ko­lo­ry­stycz­ne do wy­glą­du domu. Ist­nie­ją tak­że wa­rian­ty drew­nia­ne lub drew­no­po­dob­ne. Naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest jed­nak alu­mi­nium w wie­lu wa­rian­tach dłu­go­ści i sze­ro­ko­ści. Ża­lu­zje po­zio­me moż­na za­mon­to­wać do kwa­te­ry okna na wkrę­tach lub w bez­in­wa­zyj­ny spo­sób. Szer­sze moż­na mon­to­wać do ścia­ny lub su­fi­tu.

Moskitiery:

Mo­ski­tie­ry to naj­lep­szy spo­sób za­bez­pie­cze­nia prze­ciw owa­dom. Sta­no­wią ochro­nę, za­trzy­mu­jąc pył­ki ro­ślin­ne i kurz. Na­da­ją się do mon­ta­żu za­rów­no do sto­lar­ki okien­nej drew­nia­nej, jak i z PCV. Pro­fil mo­ski­tie­ry wy­ko­nu­je­my z wy­so­kiej ja­ko­ści alu­mi­nium, siat­ka jest zro­bio­na z włók­na szkla­ne­go po­wle­ka­ne­go PVC (w ko­lo­rze po­pie­la­tym lub czar­nym)) Dys­po­nu­je­my siat­ką alu­mi­nio­wą i sta­lo­wą. Ofer­ta obej­mu­je mo­ski­tie­ry do okien stan­dar­do­wych, okien o róż­nych nie­stan­dar­do­wych kształ­tach, drzwi bal­ko­no­wych, drzwi bal­ko­no­wych łu­ko­wych, drzwi prze­suw­nych typu PA­TIO, HST oraz mo­ski­tie­ry ro­lo­wa­ne.

Ogrodzenia:

Nie­waż­ne czy chcesz za­dbać o ogól­ny wy­gląd Two­je­go ogro­du, czy od­dzie­lić się od resz­ty świa­ta, ogro­dze­nie to naj­lep­sza opcja. Dys­po­nu­je­my du­żym do­świad­cze­niem w re­ali­zo­wa­niu pro­jek­tów tego typu, oraz je­ste­śmy w sta­nie za­pro­po­no­wać wła­sne roz­wią­za­nia, je­śli nie masz wła­sne­go po­my­słu.

Wszelkie prawa zatrzeżone, 2015 PLAST, Paweł Doroż.
Inne opcje kontaktu: plastsc@op.pl | 501969735